Former Alaska Gov. Sarah Palin
Former Alaska Gov. Sarah Palin Joe Burbank/Orlando Sentinel/MCT
Former Alaska Gov. Sarah Palin Joe Burbank/Orlando Sentinel/MCT

Commentary: Sarah Palin's Alaska sure doesn't resemble mine

November 09, 2010 02:34 AM