Senator Larry Craig (R-ID)
Senator Larry Craig (R-ID) Handout/MCT
Senator Larry Craig (R-ID) Handout/MCT

Craig apologizes to fellow senators

September 14, 2007 06:42 PM