In Wichita's economy, pawnshops prospering

November 10, 2010 01:25 PM