Obama taps career diplomat Pamela Ann White as Haiti ambassador

January 25, 2012 7:02 AM