U.S. to protect 1 million acres of Kansas tallgrass prairie

November 12, 2010 3:11 PM