Man blames N. Carolina deputy's Taser use paralyzed him

January 18, 2011 7:12 AM